Ang Saad Alang Kanimo!

Gikan sa Gospel Translations Cebuano

Ambak sa:tabok-tabok, pangita

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Hope
Topic Index
About this resource
English: A Promise for You!

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Hope
Part of the series Taste & See

Translation by Julius Bungcaras

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


“Ug buhaton ko ang walay-katapusang tugon uban kanila, nga ako dili motalikod sa pagbuhat ug kaayohan kanila….ako magmalipayon sa pagbuhat kanila ug kaayohan.”(Jeremias 32:40, 41)

Mao kini ang usa mga saad diha sa Ginoo nga diin akong pagabalik-balikon sa dihang ako musinati ug pagkabugnaw (oo, kana mahitabo usab sa mga pastor).

Aduna kabay mahuna-huna pa nga lain nga makadasig gawas sa giingon nga ang Ginoo magmalipayon nga magabuhat ug kaayohan dinha kanimo?

Ang kalipay sa Ginoo mao ang pagbuhat ug kaayohan alang kanimo. Kanunay! “Ug dili gayod ako motalikod gikan sa pagbuhat ug mga maayo nga butang dinha kanila.”

Pero usahay lisod kaayo pagapas-anon ang atong sitwasyon nga diin kita dili makahugop ug kalipay.

Kung kana mahitabo kanako akong pagasundugon si Abraham: “Sa paglaom siya malaumon nga nagatuo” (Roma 4:18).

Ang Ginoo kanunayng matinud-anon nga magabantay sa akong gamay nga kidlap sa pagtuo ug sa kataposan (dili diha-diha dayon) kini pagapaypayan aron kini magdilaab dinha sa kalipay ug puno sa pagsalig.

Ug ako magmalipayon tungod kay ang usa ka butang nga makalipay sa Ginoo mao ang pagbuhat ug kaayohan alang kanimo and kanako!

Nagasalid Sa Mga Saad,

Pastor John