Pagpangita sa Kalipay

Gikan sa Gospel Translations Cebuano

Ambak sa:tabok-tabok, pangita

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Evangelism
Topic Index
About this resource
English: Quest for Joy

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Evangelism

Translation by Glen Melo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Unom nga mga kamatooran gikan sa Biblia

Nahibaw ba ka nga ang Dios nagasugo nga magpakalipay kita?

"Magpakalipay ka sa Ginoo ug ihatag niya kanimo ang mga pangandoy sa imong kasing-kasing." (Salmo 37:4)

1) Gibuhat ta sa Dios para sa iyang kahimayaan

"Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa mga tumoy sa kalibotan... sila nga akong gipangbuhat para sa akong kahimayaan " (Isaias 43:6-7)

Gibuhat ta sa Dios aron makita sa tanan kun unsa siya kamahimayaon. Sama ta sa mga teleskopyo nga gamit aron nga makakita ang mga tawo sa mga bitoon sa langit. Gibuhat ta sa Dios aron maipakita niya pinaagi nato ang iyang pagkamaayo, kamatooron, himaya, kaalam ug hustisya. Ug ang lawom nga kalipay sa tibuok niyang kinaiya mao ang atong pinakadako nga pakita sa himaya sa Dios. Buot ipasabaot niini nga sa Dios ang pagdayeg ug sa ato ang kalipay. Gibuhat ta sa Dios aron mahimaya siya sa hingpit pinaagi sa atong hingpit nga pagpakalipay ug pagpakakuntento sa iya.

2) Kinahanglan nga mabuhi ang tanang tawo para sa kahimayaan sa Dios

"Sa inyong pagkaon, pag-inom og sa tanan ninyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan para sa kahimayaan sa Dios" (1 Corinto 10:31).

Kon gibuhat ta sa Dios para sa iyang kahimayaan, klaro kaayo nga kinahangalan gayod kita nga mabuhi para sa iyang kahimayaan. Gikan sa iyang katuyoan ang atong responsibilidad. Mao nga ang atong unang obligasyon mao ang pagpakita sa tibuok kalibutan kun unsa ka-bililhon ang Dios pinaagi sa atong pagpakalipay ug hingpit nga pagkakuntento sa kon kinsa siya para sa ato. Mao kini ang sentro ug kasingkasing sa atong paghigugma sa Dios (Mateo 22:37) ug pagsalig kaniya (1 Juan 5:3-4) ug pagkamapasalamaton sa iya (Salmo 100:2-4). Mao kini ang gamot sa tanang tinuod nga pagsunod ug pag-alagad, labi na sa atong paghigugma sa uban (Colosas 1:4-5).

3) Kitang tanan nagkulang sa hingpit nga paghimaya sa Dios

"Ang tanan nakasala ug nagkulang sa paghimaya sa Dios " (Romans 3:23).

Unsay buot ipasabot nga kita “nagkulang sa paghimaya sa Dios?" Kini mao ang nagpasabot nga walay bisan isa sa ato nga hingpit ang pagsalig sa Dios ug nagpakita nga siya mao ang labing bililhon sa tanan. Wala kita nakuntento sa hingpit sa iyang pagkamahimayaon ug wala kita naglakaw sa iyang mga pamaagi. Gipangita nato sa ubang mga butang ang atong kalipay ug kahingpitan, ug giisip nato sila nga mas bililhon pa sa Dios. Mao kini ang kasing-kasing sa “idolatry” (Roma 1:21-23). Sa dihang nagsulod ang sala sa kalibutan, nahimo tang pulos masupilon ug masalikwayon kaayo sa pag-isip ug pag-ila nga ang Dios lamang ang labing bililhong bahandi nga makahatag sa ato ug hingpit nga kalipay ug pagka-kuntento (Efeso 2:3). Mao kini ang pinakadako ug pinakagrabe nga opensa sa himaya sa Dios (Jeremias 2:12-13).

4) Kitang tanan napa-ilalom sa matarong nga paghukom sa Dios

"Ang bayad sa sala mao ang kamatayon..." (Roma 6:23).

Gibalewala natong tanan ang himaya sa Dios. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagpili sa ubang mga butang ug pag-isip nga mas bilihon sila kaysa sa Dios. Pinaagi sa atong dili pagkamapasalamaton, dili pagsalig ug dili pagsunod kaniya. Mao nga ang Dios matarong sa dili niya paghatag sa ato ug hingpit nga kalipay ug pagkakuntento sa iyang himaya. "Antoson nila ang silot sa walay kataposang pagkadaot ug mahilayo sila sa presensiya sa Ginoo ug sa himaya sa iyang gahom " (2 Tesalonica 1:9). Ang pulong nga "imperno" dose ka-beses nga gigamit sa Bag-ong Kasabotan – onse ka-beses gikan sa Ginoong Hesus mismo. Ang imperno dili imbento o himo-himo lamang sa mga desperado ug nasuko nga mga magwawali. Ang imperno isa ka-seryoso nga pasidaan nga gikan sa Anak sa Dios nga nagpakamatay aron maluwas ang mga makasasala gikan sa maong tunglo. Atong gibutang sa dako nga peligro ang atong mga kaogalingon pinaagi sa pagbalewala sa mga tudlo sa Ginoo bahin sa imperno. Kun diri lamang taman ang pagtudlo sa Biblia bahin sa atong kahimtang, naalaot kitang tanan sa kaugmahon nga walay paglaom. Apan dili lamang taman diri ang mga pagtulon-an sa Dios...

5) Gipadala sa Dios ang iyang bugtong Anak aron maghatag siya sa ato ug walay kataposang kinabuhi ug kalipay

"Isa nga masaligan nga panultihon nga angay natong dawaton sa hingpit: Si Cristo Hesus nag-anhi sa kalibotan aron molowas sa mga makasasala..." (1 Timothy 1:15)

Ang maayong balita mao nga si Cristo nagpakamatay aron malowas ang mga makasasala nga sama nato. Ug nabanhaw siya gikan sa mga patay aron makasiguro ta nga gamhanan gayod ang iyang kamatayon sa pagluwas kanato ug sa pag-abli sa ganghaan sa walay kataposan nga kinabuhi ug kalipay (1 Corinto 15:20). Kini nagpasabot nga kaya sa Dios nga pawad-an ug sala ang mga makasasala ug sa pagbuhat niini nagpabilin gihapon siya nga matarong (Roma 3:25-26). "Mahitungod kay si Cristo nagpakamatay para sa mga sala sa makausa lamang – ang matarong para sa mga dili matarong – aron madala kita niya sa Dios" (1 Pedro 3:18). Ang atong pagbalik sa Dios mao lamang ang makahatag sa ato ug lawom ug walay kataposan nga kalipay ug pagkakuntento.

6) Ang mga benepisyo nga gipalit ni Cristo pinaagi sa iyang kamatayon madawat sa mga maghinulsol ug magsalig kaniya

"Maghinulsol ug magsibalik kamo sa Dios aron mahinloan kamo sa inyong mga sala" (Buhat 3:19).

"Magtoo ka sa Ginoong Hesus ug ikaw maluwas" (Buhat 16:31). Ang "paghinulsol" mao ang pagtuyok ug pagbiya sa mga makalimbong nga mga saad sa sala. Ang "pagtoo" mao ang atong pakahingpit ug pagkakuntento sa pagtuman sa Dios sa tanan niyang mga saad para nato pinaagi ni Cristo. Si Jesus nag-ingon, "Dili na mauhaw si bisan kinsa nga nagtoo kanako" (Juan 6:35). Dili nato mapalit o mabayran ang atong kaluwasan. Dili ta angayan nga modawat niini (Roma 4:4-5). Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ug pagtoo (Efeso 2:8-9). Kini libre nga gasa gikan sa Dios (Romans 3:24). Madawat nato ang kaluwasan kon ato kining gakson ug isipon ang labing bililhon sa tanan (Mateo 13:44). Kun ato kining buhaton, matuman gayod ang katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato: Mahimaya siya sa ato og mahingpit kita sa kalipay ug sa tinuod nga pagkakuntento sa iya – hangtod sa kahangtoran.

Nakasabot ba ka ninii nga mga pagtolon-an?

Nangandoy ba ka karon nga makadawat ug makasinati sa hingpit nga kalipay nga gikan lamang sa hingpit nga pagkakuntento sa kung kinsa ang Dios pinaagi ni Cristo? Kun nangandoy ka niini, ang Dios nagabuhat sa imong kasingkasing ug kinabuhi.

Unsa ang angay nimong buhaton karon?

Imong nang isalikway ang mga makalimbong nga mga saad sa sala. Pagsangpit sa Ginoong Hesus. Imong pangayoon nga luwason ka niya gikan sa daotang konsensiya, sa silot sa Dios ug sa mga gapos sa sala. "Maluwas ang tanang mosangpit sa ngalan sa Ginoo" (Roma 10:13). Magsugod ka sa pagbutang sa imong tibuok paglaom sa kun kinsa ang Dios para nimo pinaagi ni Cristo. Bungkagon nimo ang gahom sa mga saad sa sala pinaagi sa imong pagtoo sa labaw nga makahingpit nga mga saad sa Dios. Magsugod na ka sa pagbasa sa Biblia aron pagpangita sa mga bililhon ug dako kaayo nga mga saad sa Dios, nga mao lamang ang makahatag sa imo ug kagawasan (2 Pedro 1:3-4). Mangita ka ug simbahan nga nagatudlo sa Biblia ug magsugod ka sa pagsimba ug pagtubo kauban ang ubang mga tawo nga sama nimo nga nag-isip nga labing bililhon sa tanan si Cristo (Filipos 3:7).

Ang labing maayo nga mensahe sa tibuok kalibutan mao nga dili supak ang atong kalipay sa pagkabalaan sa Dios. Ang atong hingpit nga kalipay ug pagkakuntento sa kung kinsa ang Dios para sa ato pinaagi ni Cristo mao ang nagapakita sa tanan nga siya ang Bahandi nga labing bililhon sa tanan.

"Gipakita Nimo sa ako ang dalan sa kinabuhi; imo akong pun-on sa kalipay sa imong presensiya, uban ang mga walay kataposang kalipay sa imong too nga kamot." (Salmo 16:11)