Resulta sa Maayong Balita

Gikan sa Gospel Translations Cebuano

Ambak sa:tabok-tabok, pangita

Related resources
More By Mike Bullmore
Author Index
More About Pastoral Ministry
Topic Index
About this resource
English: Gospel Implications

© 9Marks

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Mike Bullmore About Pastoral Ministry
Part of the series Article

Translation by Bethany Patterson

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Ang Pagmatoto sa Imong mga Tinun-an sa Paghunahuna ug Pagkinabuhi Uyon sa Kamatuoran sa Maayong Balita

Ang usa ka lokal nga iglesia mailhan nga lig-on ug baskug sa diha nga (1) ang iyang mga pastor-magtutudlo makahimo sa pagpa-aplikar sa Maayong Balita diha sa pagkinabuhi sa ilang mga tinun-an sa husto ug epektibo nga paagi ug (2) ang mga tinun-an may lalum ug personal nga pagsabot ug pagtamud sa Maayong Balita aron magkinabuhi sila adlaw-adlaw diha sa Maayong Balita. Matawag kini nga praktikal nga pagkasentro sa Maayong Balita.

Importante ang pagkasabut sa coneksyon ug sa kalianan tali sa Maayong Balita ug sa duha ka bahin nga resulta niini diha sa doktrina ug sa adlaw-adlawng bulohaton sa mga magtotoo. Hunahunaa ang tulo ka lingin nga nagsapaw. Diha sa kinatunga mao ang Maayong Balita mismo. Sa gawas niana ang sunod nga naglibot nga lingin mao ang atong matawag nga "Kamatuoran sa Maayong Balita". Sa sunod nga gawas niana, nagsapaw sa duha sa sulod mao ang lingin sa "Bulohaton sa Maayong Balita".

Ang tunga nga lingin mao ang Maayong Balita mismo, nga klaro masabtan dinhi sa 1 Corinto 15:3, "Si Cristo namatay tungod sa atong mga sala." Kini magtudlo sa tibuok Maayong Balita: ang katinuod sa atong sala, ang resulta nga diosnong silot, ug ang katingalahan nga pagtagana sa Dios ug kaluwasan gikan sa diosnong kapungot pinaagi kang Cristo. Si Pablo maghisgot niining Maayong Balita ingon nga "pinakaimportante", ug makit-an ang prioridad nga iyang ihatag niini diha sa iyang mga pagtudlo ug pagsulat (tan-awa ang 1 Corinto 2:1-4). Pero aron may kalabutan kini sa mga tawo, kinahanglan nga may coneksyon nganha sa adlaw-adlawng pagkinabuhi.

Mao nga ang ikaduha nga lingin mao ang kamatuoran sa Maayong Balita. Ang gipasabot niini mao ang mga resulta nga specific doktrina sa atong pagtoo gikan sa Maayong Balita. Kon si Pablo pa, "maayong tuloohan sumala sa Maayong Balita" (1 Timoteo 1:10-11). Kining mga kamatuoran may kalabutan sa panghunahuna, ug mao ang makatabang sa pagbag-o sa salabutan aron ang panghunahuna mas mouyon sa mga kamatuoran Maayong Balita.

Ang libro sa Mga Taga-Roma may daghang mga kamatuoran sa Maayong Balita. Tan-awon nato ang tulo ka ehemplo.

(1) Sa Roma 5:1, si Pablo niingon, "Busa, sanglit namatarung man kita pinaagi sa pagtoo, kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo." Tan-awa ang han-ay sa bersikulo. May kamatuoran sa Maayong Balita, ug may resulta nga mosunod niana. Ang pagkaangkon sa pakigdinaitay uban sa Dios mao ang resulta, usa ka kamatuoran sa Maayong Balita, dili ang Maayong Balita mismo. Ang pagkasabut niining kamatuoran maoy usa ka lakang sa pagpahiuyon sa kaugalingong salabutan ug hunahuna uban sa mahimayaong Maayong Balita.

(2) Sa Roma 8:1 mabasa nato, "Busa, sila nga anaa kang Cristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot". Mao lang gihapon ang han-ay ni Pablo. Dili kini ang Maayong Balita mismo, kondili usa ka laing kamatuoran, usa ka resulta "karon" tungod sa Maayong Balita. Daku ug lalum ang pagkasabot niini, ug sa dihang masabtan sa magtotoo, ang Maayong Balita mag-usab sa ilang hunahuna ug mahimong gamhanan sa ilang sulod.

3) Paborito kaayo ang Roma 8:32, "Siya nga wala magpahigawas sa Iyang kaugalingong Anak, kondili mitugyan hinoon Kaniya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab Niya kanato ang tanang mga butang uban Kaniya?" Tan-awa ang mga pulong "usab" ug "uban kaniya". Nagtudlo kini sa lain pa nga resulta gikan sa Maayong Balita. Ang magtotoo kinahanglan makasabot sa coneksyon tali sa Maayong Balita mismo ("wala magpahigawas sa Iyang Anak kondili mitugyan Kaniya alang kanato") ug sa kamatuoran nga resulta sa Maayong Balita. Ang resulta sa niini nga bersikulo mao ang pagtagana sa Dios sa tanan nga atong makinahanglan para sa pagkamatarung (ber. 28-29). Tungod sa kamatuoran sa Maayong Balita, malig-on ang atong pagsalig sa resulta niana, ang adlaw-adlaw nga pagtagana sa Dios sa tanang mga gikinahanglan nato.

Pero ang Maayong Balita kinahanglan mag-usab dili sa atong panghunahuna lang, kondili sa atong adlaw-adlaw nga paggawi usab. May daghang mga ehemplo nga atong makita bahin niini.

Sa Galacia 2:14, si Pablo nisupak ni Pedro tungod sa iyang paggawi nga "supak sa kamatuoran sa Maayong Balita", ug sa Filipos 1:27 nagdasig siya nga ang ilang "paggawi sa kinabuhi kinahanglan mangintakus sa Maayong Balita". Sa ato pa, ang laing bahin sa Maayong Balita mao ang pagtudlo bahin sa atong paggawi. Sa kada pagtuon nato sa Biblia unta mangita ta sa niining mga coneksyon. Pananglitan, tan-awa ang pagtudlo ni Pablo sa mga taga-Corinto nga "likayi ang pakighilawas". Ang hinungdan nga gihatag gikan direkta sa Maayong Balita, "kay gipalit kamo sa usa ka bili, busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas." (1 Cor 6:18-20) Sa pagmaymay niya bahin sa pagpinasayloay, ang Maayong Balita mao ang basihanan ug ang ehemplo para niana (Efeso 4:32). Sa pagtugon sa mga bana sa paghigugma sa ilang masigka-asawa, ang Maayong Balita mao napod ang ehemplo. Gipahinumduman ni Pablo ang mga taga-Corinto sa pagkamahinatagon sa Dios diha sa Maayong Balita para sa pagdasig kanila sa pagkamahinatagon usab (2 Corinto 8:7,9; 9:12-13, 15). Daghan pa kaayo ang mga ehemplo nga mahatag .

Ang punto mao nga ang tanang paggawi sa kinabuhi sa magtotoo kinahanglan magagikan sa Maayong Balita. Ang pagpakita niining mga coneksyon sa Maayong sa mga magtotoo mao ang usa sa pinakaimportante ug pinakalisod nga bulohaton sa pastor-magtutudlo. Ang mga magtotoo kinahanglan maka-aplikar sa Maayong Balita nganha sa ilang panghunahuna ug nganha sa ilang paggawi. Sa niining paagi, ang Maayong Balita mahimo nga may praktikal nga pagkasentro nganha sa kinabuhi sa magtotoo mismo ug sa lokal nga iglesia.